Artikels - Laeveld Agrochem

30
May

Decision Farming™: Nuwe tegnologiese deurbraak ontsluit volle waarde van presisieboerdery

Geskryf deur Willem JH Eigenhuis: Hoof-landboukundige van Agri Technovation: Graan en pekanneute

Boere het voortdurend nuwe en beter tegnologie nodig om volhoubaar te kan produseer. Suid-Afrika se landboubedryf is ook afhanklik van goeie navorsing om kompeterend te bly op ‘n internasionale vlak. Goeie inligting is egter skaars; nuwe navorsing en geleenthede word al hoe skaarser. Selfs internasionaal, insluitende die VSA, is goeie norme en riglyne ook verouderd en moeilik bekombaar. Dit is hoofsaaklik omdat baie riglyne en norme gebaseer is op ou navorsing en kultivars, en nie gekalibreer is met die nuutste, hoër opbrengsvlakke van genetika nie.

Produsente word ook op plaasvlak oorval met nuwe produkte en dienste, en is gevolglik nie altyd seker wat om te glo nie. Verder verskil landboukundiges oor aanbevelings, veral op bekalkings, regstellings en ontledingsmetodes van grond en plantweefsel. Die verskillende norme en metodiek van verskillende maatskappye help ook nie om duidelikheid te gee aan die besluitnemingsproses nie.

Om blindelings te loop en nie van wetenskaplik-gebaseerde inligting gebruik te maak nie, is ʼn groot risiko in die graanindustrie. Sir William Thomas Kelvin het gesê dat as jy iets nie kan meet nie, jy ook nie die uitkoms daarvan sal kan verander nie. Hierdie woorde hou baie waarde in, veral vir produsente, aangesien regstellende aksie nie geneem kan word as die probleem nie geïdentifiseer en in gedetailleerde data omgesit kan word nie.

Die potensiaal in historiese data

In die graanbedryf, het ons ‘n finale opbrengsmeting in die vorm van stroperkaarte. Hierdie data is gekonnekteer met GPS-punte wat dan gebruik word om die stroperdata te omskep in ruimtelike ontledingskaarte.

Die koms van Agri Technovation se wolkgebaseerde platform, MyFarmWeb™, maak dit vandag vir produsente moontlik om alle presisiedata (historiese en huidige data) in te trek en te stoor. Hierdie data is ook gekorreleer met GPS-punte op die plaas en het dus groot waarde vir die produsent. Dit is dus te verstane dat die verwerking van ‘groot data’-stelsels in die wêreld besig is om ʼn buzz word te raak in datawetenskap.

Dit is belangrik vir die graanbedryf dat produsente hul eie presisiedata effektief verder moet gebruik om nuwe geleenthede daaruit te ontbloot. Ongelukkig gebeur dit nog steeds dat plase se ou historiese stroper- en ontledingsdata nie gebruik word om nuwe geleenthede te ontsluit nie.

Met korrekte presisiedata, kan verdere verwerking van opbrengs teenoor grondtipes gedoen word indien produsente die grondklas-werk op die plaas afgehandel het. Agri Technovation het nuwe metodes ontwikkel waar daar gemeet kan word op watter dele van die plaas die kultivars wat aangeplant is, die beste gevaar het. Om stukke grond te identifiseer wat jaarliks nie sy kant bring nie en ‘n verlies maak, is van groot belang, want dit is wat winsgewendheid direk belemmer.

Geleenthede in die grond

Agri Technovation is aan die voorpunt om ‘groot data’ te verwerk. Deur middel van genetikaproewe, die nuwe MyFarmWeb™-tegnologie, asook kommersiële data op produsente se plase, kan die sogenaamde multilayering-aksie uitgevoer word. Hierdie proses behels die vergelyking van spesifieke genetika met opbrengsdata op grondtipekaarte, asook grondpresisie-vrugbaarheidskaarte, om spesifieke korrelasies te soek. Daarvolgens kan kultivars se stabiliteitskaarte ook opgestel word om die langtermyn posisies op plase en lande te soek om die kultivars aan te plant vir maksimale opbrengsresultate.

Hierdie dataontledingsmetodiek gee produsente baie kragtige en waardevolle vermoëns: om nuwe geleenthede op plaasvlak te ontbloot. Dit word moontlik gemaak deur te identifiseer watter genetika die stabielste is en die beste sal vaar per grondtipe. Wat voorheen ‘n hipotese was, kan nou met presisiedata bewys word.

Die grondvrugbaarheidsvlakke teenoor opbrengs van genetika kan ook gemeet word om die beste vlakke van produksie te bepaal. Verskillende vlakke in dele per miljoen (dpm), basisversadigingsvlakke (%) en verhoudings tussen elemente, mikro-elementvlakke, suurversadiging en pH kan bepaal word en direk afgelees word van tabelle wat opgestel is. Nuwe ontledings uit kommersiële data begin uitwys dat hoër opbrengste verkry word by fosfaatvlakke in grond wat op dié stadium handboeknorme se riglyne oorskry. Só word die geleenthede in die grond se vrugbaarheidsvlakke ontbloot.

‘n Nuwe standaard van slim boer

Met die druk van ‘n knoppie kan produsente op MyFarmWeb™ ʼn presisiekaart genereer rakende hulle winsgewendheid vanaf hul eie stroperkaarte. Hulle kan hul eie insetkostes en graanpryse inlees, wat dan die kaart genereer en vertoon. Die winsgewendheidkaart word met ‘n legende vertoon wat visueel aandui waar gelyk gebreek word, wins gemaak of verlies gely word. Produsente kan met insetkostes rondspeel en dadelik sien wat hulle kan spandeer vir die betrokke komende seisoen, teenoor hulle mielie- of graanprys. Gronde of kolle in lande wat elke jaar nie winsgewend is nie, kan baie maklik uitgewys word, sodat boere ʼn ingeligte besluit kan neem om nie hierdie kolle te plant nie, of teen laer insette te plant (Figuur 1).

Die kern van slim boer is om te begin deur die beste genetika te identifiseer wat met die verskillende grondtipes en grondpotensiaal korreleer. Met hierdie nuwe, unieke metodiek kan produsente nou behaal wat nooit voorheen moontlik was nie: om, met dieselfde insetkostes, bestaande kultivars beter te kan plaas op grondareas waar dit die beste opbrengste sal lewer.

Winsgewendheid se wenresep

Met Agri Technovation se nuwe dataontledingsmetodiek hoef produsente ook nie meer staat te maak op verouderde riglyne wat jare gelede vasgestel is nie, maar kan nuwe geleenthede nou geïdentifiseer word sonder om te raai en te wonder wie om te glo. Bo en behalwe die voordeel daarvan om risiko aansienlik te verminder, kan data elke jaar slimmer toegepas word om die daaropvolgende seisoen meer effektief te boer. Met hierdie insigte, gepaard met die wetenskaplike data en aanpasbaarheid van die MyFarmWeb™-sisteem, kan aanpassings gemaak word wat ‘n aansienlike impak maak op opbrengs per hektaar aan die einde van die seisoen.

Uiteindelik is dit nou vir die eerste keer in landbou se geskiedenis moontlik om ʼn werklike insig te gee van potensiële risiko-verskansing en toekomstige winsgewendheid. Sonder dié twee aspekte is ʼn plaas nie volhoubaar nie, so hierdie tegnologie gee dus baie meer as net data. Eerstens, skep dit ‘n wetenskaplik-gebaseerde fondasie vir produsente om meer ingeligte besluite te neem. Tweedens, ontgin dit die meeste potensiaal uit produsente se grond sonder om insetkostes te vermeerder. Laastens, maar nie die minste nie, bevorder dit volhoubaarheid. Vir Suid-Afrikaanse produsente het die sleutelproses om die volle waarde van presisieboerdery te ontsluit, uiteindelik vir die graanbedryf beskikbaar geraak.

Vir meer inligting rakende kultivarkeuses volgens grondtipes, en insigte wat winsgewendheid bevorder, kontak u naaste Laeveld Agrochem-agent of Agri Technovation-landboukundige by

+27 21 300 0543 of besoek www.agritechnovation.co.za

30
May

Suid-afrika; ‘n dobber op die groot, groot see

SA het ‘n klein “oop” ekonomie, wat beteken dat ons nie veel invloed het op die res van die wêreld nie, terwyl die res van die wêreld ‘n groot invloed op ons het. Daarom is dit raadsaam vir Suid-Afrikaners om bewus te wees van internasionale gebeure en tendense – ons mag miskien nie in ‘n posisie wees om dit te beïnvloed nie, maar ons kan onsself ten minste gereed maak vir moontlike groot gebeure.

En ‘n aantal internasioniale tendense is besig om al meer duidelik te word.

Een daarvan, is dat regerings en alles wat daarmee saamgaan, geweldig in omvang toegeneem het. Vandag is regerings en hulle vertakkings, soos sentrale banke, so geweldig groot en magtig dat feitlik alle aspekte van menswees op die een of ander manier deur regerings beïnvloed word.

Die gevolg is ‘n reuse belastingjuk op ekonomieë, rekord hoë vlakke van staatskuld, en oordadige inmenging in finansiële markte deur sentrale banke en ander “reguleerders”. Terwyl die heersersklas in die verlede konings, sultans en tzars was, is vandag se heersersklas die “professionele” politikus en burokraat.

Maar daar is tekens dat, soos in die verlede, mense uiteindelik ook in opstand gaan kom teen die onderdrukking van die ineptokrate. Die besluit van die Britte om die Europese Unie te verlaat, en die verkiesing van Trump as president in die VSA, is voorbeelde van kiesers wat in opstand kom teen die “establishment” – wat jy ookal van Trump dink, niemand kan sê hy is deel van die bestaande orde nie.

En daar is vele ander voorbeelde: Katalonië, Skotland, Lombardië en vele meer is voorbeelde van lande of streke wat nie noodwendig tevrede is met die bestaande politieke orde nie. En hierdie is meestal vredeliewende lande en sluit nie eers Sirië, Noord-Korea en ander onstabiele lande in nie.

Die gevolg is ‘n politieke wêreldorde wat besig is om te verander en wat onvermydelik ook uiteindelik die SA-ekonomie sal beïnvloed.
Daarmee saam, is daar ook belangrike ekonomiese tendense wat internasionaal aan die verander is. Trump se proteksionisme het alreeds die finansiële markte laat sidder, terwyl die Amerikaanse sentrale bank, die Fed, dreig om rentekoerse nog verder te verhoog.

Die verhoging in rentekoerse deur Amerika hou moontlik die grootste gevaar in vir die wêreld se finansiële markte in die korttermyn.
Soos verwag, het langtermyn rentekoerse ook begin styg namate die Fed korttermyn rentekoerse verhoog het, maar die styging in langtermyn rentekoerse (opbrengskoerse) was minder as die styging in korttermyn rentekoerse. Tipies het ‘n opbrengskromme – rentekoerse oor tyd – ‘n positiewe helling; korttermyn rentekoerse is laer as langermyn rentekoerse.

Met die onlangse verhoging in korttermyn rentkoerse deur die Fed, het langermyn rentekoerse ook begin styg, maar teen ‘n stadiger tempo. Teen die huidige verloop sal korttermyn rentekoerse uiteindelik hoër wees as langtermyn rentekoerse in Amerika. Indien dit wel gebeur, sal die opbrengskromme ‘n afwaardse helling hê waar langtermyn rentekoerse laer is as korttermyn rentekoerse; ‘n inverse opbrengskromme.
‘n Inverse opbrengskromme is gewoonlik ‘n teken van ‘n komende resessie!

Sonder twyfel is daar baie internasionale gebeure – polities en ekonomies – wat ‘n invloed op SA en ons markte kan hê. Oplopende politieke spanning, internasionale proteksionisme en ‘n toenemende verwerping van die bestaande politieke orde, is van die gevare wat die wêreld, en gevolglik SA ook, sal beïnvloed.

Alhoewel bogenoemde veranderings ‘n skielike krisis tot gevolg kan hê, is die verhoging in rentekoerse in die VSA seker die enkele grootste bron tot kommer. Sonder twyfel behoort rentekoerse in Amerika te styg, maar indien die Fed se tydsberekening verkeerd is en rentekoerse word te vinnig en te veel verhoog, kan dit lei tot ‘n resessie in Amerika, en geen ekonomie kan die impak van ‘n Amerikaanse resessie vryspring nie – as die Amerikaners nies…

Om alles te kroon, behoort alle Suid-Afrikaners baie bekommerd te wees oor die onlangse veranderings in die Suid-Afrikaanse regering se beleid teenoor privaat eiendomsreg – onteiening sonder vergoeding – en dit het nie net met grond te doen nie! Die beste wat enige belegger onder sulke omstandighede kan doen, is om seker te maak dat jou portefeulje behoorlik en internasionaal gediversifiseer is.
Geen belegging is ooit honderd persent veilig nie, maar ‘n gediversifiseerde beleggingsportefeulje het die beste kans op oorlewing.

Dawie Roodt
Hoofekonoom van die Efficient Groep
dawieroodt@efgroup.co.za

3
Jun

Seaweeds are more than cytokinins and auxins

For centuries, seaweeds have been used along coastal areas as sources of rich organic matter in soils. In recent decades, Ascophyllum nodosum marine plant extracts have played a significant role within mainstream agriculture as an increasingly important tool to help crop growth and development.

Ascophyllum nodosum is widely regarded as the most used and researched seaweed species in agriculture. The brown algae, commonly known as Norwegian kelp, grows within the intertidal zone, along the North Atlantic coastline. Harvested by hand, these hardy sea plants serve as the raw resource for the production of soluble extracts for use in plant agriculture.

For many years the mainstream thinking was that the cytokinins and auxins in the extracts are the elements that are responsible for the bulk of the physiological benefits in crops. Further research has now shown that Ascophyllum nodosum extracts also increase the production of endogenous cytokinin and auxin plant hormones. This is measured by both an increase in transcript production as well as the hormones themselves.

Little spoken about is the other product ingredients and links to efficacy or mode of action.

Seaweed

Alginic acid

As the main structural carbohydrate of Ascophyllum, this polymer will be liberated from the cell wall of the algae into water-soluble salt forms during the extraction process. It will also be cleaved to some degree to constituent oligosaccharides and monomer acids during processing. These acids and oligosaccharides are strong mineral chelators and can help with nutrient availability/delivery. As highlighted below, oligosaccharides are thought to be important signalling molecules in plant physiology.

Laminarin

Historical information has shown Laminarin to be a component of Ascophyllum and as such it would be liberated into the subsequent extract. Laminarin is well documented in plant immune stimulation purposes.

Oligosaccharides

A large percentage of the organic matter fraction of Ascophyllum extracts is comprised of various poly- and oligosaccharides. These carbohydrates are well recognised as elicitors and stimulators of plant defence mechanisms, and the effects are well documented in scientific literature.

Organic acids

As part of overall plant carbohydrates, the organic acid fraction is important for several reasons. Most notably, as a source of energy production as well as for precursors for some hormones (e.g. mevalonic acid). We have evidence for this in our research reports.

Mannitol

Comprising up to 5% of the dry weight of Ascophyllum, mannitol is a sugar-alcohol that has been widely shown to be an osmotic regulator in plants. Mannitol can act to protect and adjust cell-water status in abiotic stress and water-related stress issues. It is also involved in inorganic nutrient chelation and can act to improve nutrient availability similar to alginic acid.

Seaweed4

Betaines

These quaternary-ammonium compounds are well known as cell membrane protectants and osmotic adjustors. They have also been positively identified in Acadian extracts and are very important in abiotic stress mitigation in plant cells.

Fucose-containing polysaccharides (FCPs), sulphated polysaccharides such as FCP, ulvan and carrageenan are unique to plants growing in the marine environment. Unique to brown algae such as Ascophyllum, FCPs have been demonstrated to have many effects such as antiviral, antioxidant and protective capabilities. Their use in animal physiology has been well documented and their effects in plant systems are beginning to be explored.

Amino acids

Although the protein content of Ascophyllum is relatively low, what protein is present will be extracted and broken down to constituent amino acids and peptides during processing. The compounds can serve as building blocks in plant development and microbial activity in the rhizosphere, but Acadian extracts should not be considered as a major source of these compounds.

Micronutrients

Many micronutrients including iron, zinc, boron and manganese are present in Ascophyllum, and have been quantified and established in the resulting extract. The quantities and concentration are very low when evaluated from a fertiliser standpoint. However, any amounts can be helpful and they may be present as organically chelated forms, potentially making them more available to plants.

Macronutrients

Macronutrients and secondary macronutrients such as potassium, calcium, magnesium and sulphur have also been shown to be present in Acadian extracts. Again, looking at typical product application rates, the resulting agronomic input from a fertiliser standpoint is very low. However, any amount can be helpful. Other than the K (coming from the alkali used as a processing aid), all the macro- and micronutrients originate from the fresh Ascophyllum – we do not fortify our extracts with fertilisers.

As can be seen from the above, seaweed extracts can be considered as a “soup” which contains many compounds which act individually or in combination to help crops attain their maximum potential.

Seaweed1

Seaweed2

21
May

Koring Blaarvoedings Beginsels 101

AgChem Koring 1

AgChem Koring 2

AgChem Koring 3

AgChem Koring 4

AgChem Koring 5

AgChem Koring 6

AgChem Koring 7

AgChem Koring 8

 

26
Jan

Kalsium, boor is sonskerm vir appels

Ongelooflike artilel in LW wat geplaas is deur Dr. Elmi Lotze.

Die MP Ca en MP B het enorme potensiaal op Avo’s, Mango’s en sagte Sitrus om sonbrand te help verminder, en ons sal volgende seisoen daarmee ook begin! Niemand anders in die mark het sulke unieke resultate met hulle Ca en B blaarbespuitings produkte nie!

KalsiumBoor

 

23
Sep

Potato-To-Grow

A foliar energy booster formulated for potatoes. Contains macro and chelated micro elements. It stimulates root development and supports the first vegetative growth up to tuber initiation. Potato-To-Grow will lay the basis for a crop with a good potential!

Potato-To-Grow_Etiket_digital

10
Jun

Siektebestuur op Mielies

SiekteBestuur1

SiekteBestuur2

SiekteBestuur3

10
Jun

Syngenta sonneblomproduksie: Nuwe tegnologie en olieverhoging in die vooruitsig

Syngenta

27
May

Klop bloednier met ‘n bloedneus-uitklophou

KlopBloednier

KlopBloednier1

27
May

More on take-all wheat…

More onTake