Effektiewe mikrobes verseker groter opbrengste (Philagro)

Chantal Forssman

Deur Bennie Buys
Philagro Produkbestuurder
EndoMaxx® en Onkruiddoders

Optimale werking van wortels lei tot optimale potensiaal in gewasopbrengste, en is nou binne boere se bereik. EndoMaxx® van Philagro maak dit moontlik vir verskeie rygewasse om beter te presteer.

EndoMaxx® bevat vier verskillende spesies mikorisa-swamme wat elk hul spesialiteit na vore bring. Hierdie mikorisa word tydens plant toegedien en leef in ’n simbiotiese verhouding met die wortels van gasheerplante, wat die effektiwiteit van wortelstelsels dramaties verbeter. Die resultaat is verskeie voordele en die maksimum opbrengspotensiaal.

EndoMaxx® is ’n 100% biologiese produk uit die Mycorrhizal Applications (MA) stal, geba- seer in die VSA. Hulle word as wêreldleiers in mikorisa-produkte beskou, en is op ’n globale vlak aktief. Die maatskappy is onlangs deur die Sumitomo Chemical-groep (Philagro se moedermaatskappy) bekom.

EndoMaxx® word reeds hoogs suksesvol in verskeie wêreldmarkte aangewend. Dit is ’n natuurlike, organiese produk en die gebruik daarvan word deur owerhede aangemoedig, aangesien dit volhoubaarheid van die omge- wing en voedselsekuriteit bevoordeel. Dit sluit aan by die Europese benadering vir volhoubare biologiese en organiese (“biorational”) insette wat effektiewe resultate verskaf, grondgesond- heid bevorder en veilig in die omgewing aangewend kan word.

’n Onlangse studie toon dat die gebruik en gewildheid van mikorisa jaarliks aansienlik groei. Die totale mikorisa-mark wêreldwyd het reeds in 2019 ’n waarde van ongeveer $268 miljoen bereik.

Hoe werk EndoMaxx®?

Die mikorisa in EndoMaxx® ontwikkel swam- drade, bekend as hifes, wat klein grondruimtes binnedring waar die gewas se wortels nie normaalweg kan bykom nie. Die hife-netwerk beteken dat die benutbare worteloppervlakte uitgebrei word. Vandaar die betekenis van mikorisa, wat letterlik swamwortels beteken. Deur die werking van verskeie unieke funksies, word die vermindering van stresfaktore wat opbrengs normaalweg negatief kan beïnvloed, tot stand gebring.

Alhoewel mikorisa welbekend is om plant- gesondheid te ondersteun, speel hulle ’n kar- dinale rol in grondgesondheid. Mikorisa stel ’n glukoproteïen, genaamd glomalien, vry wat ’n stabiele grondomgewing verseker deur grond- deeltjies te aggregeer. Glomalien dra by tot verbeterde wortelpenetrasie, grondsuurstof- vlakke en ’n vermindering van kompaktering.

Uit Philagro se jare lange, asook voortge- sette navorsing op verskillende gewasse, is positiewe resultate op peulgewasse soos droëbone, groenbone, ertjies, keker-ertjies, sojabone en klawer, asook mielies, sorghum, aartappels en sonneblomme verkry. Hierdie gewasse verskyn reeds op die geregistreerde etiket.

Na verskeie statistiese veld- en demonstrasie- proewe, kan ons bevestig dat veral sonne- blomme en aartappels in Suid-Afrika baie goed op EndoMaxx®-toedienings reageer.

’n Gemiddelde opbrengsverhoging oor ver- skeie streke en seisoene het onderskeidelik op sonneblomme en aartappels tot 600 kg/ha en 1.1 t/ha gerealiseer. Soos met enige produk wat uit lewendige mikrobes bestaan, is hierdie tipe verhogings nie vir alle gebiede en klimaats-toestande dieselfde nie, en sal nie gewaarborg kan word nie.

As geregistreerde toedieningsmetode word EndoMaxx® in-voor toegedien teen ’n dosis van 10 gram per hektaar. Aartappels kan ook doeltreffend deur middel van moerbehande- lings met EndoMaxx® aangewend word. Meng- baarheid met ander landbouprodukte is krities om dit vir boere prakties te maak, ’n aspek waar EndoMaxx® uitblink met beslissende tegniese ondersteuning deur Philagro.

EndoMaxx® word in gerieflike 100 gram pakkies bemark en sal tydens 2022 hoofsaaklik deur Laeveld Agrochem en Farmers Agricare bemark word.

EndoMaxx® hoogtepunte:

EndoMaxx® beskik oor ’n Groep 3 regi- strasie op peulgewasse, somer graan- gewasse, aartappels en sonneblomme.
Dit verseker gemoedsrus aan die produsent deur geregistreerde produkte te gebruik.

EndoMaxx® beskik oor ’n 24-maande rakleeftyd sonder enige spesiale verkoeling. Hierdeur word die gehalte formulasie bevestig

EndoMaxx® bevat vier verskillende mikorisa-spesies, met elk wat sy genetiese spesialiteit na die produk bring. Dit gee EndoMaxx® die vermoë om onder verskeie omstandighede optimaal te funksioneer.

EndoMaxx® bied die potensiaal om tot ’n beduidende verhoging in bemarkbare opbrengs te lei wanneer dit volgens die geregistreerde etiket aangewend word.

Raadpleeg ten alle tye die EndoMaxx®-etiket vir volledige gebruiksaanwysings. EndoMaxx® (Reg. nr. M200, Wet nr. 36
van 1947), bevat Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Rhizophagus irregularis (5625 propagules/g), Claroideoglomus luteum (5625 propagules/g), Claroideoglomus claroideum (5625 propagules/g) en Claroideoglomus etunicatum (5625 propa- gules/g). EndoMaxx® is ’n geregistreerde handelsmerk van Mycorrhizal Applications LLC, Grants Pass, Oregon, VSA. Philagro Suid-Afrika (Edms) Bpk l Reg. nr.: 98/10658/07. PostNet Suite #378, Privaatsak X025, Lynnwoodrif 0040.
Pretoria: 012 348 8808 l Somerset-Wes: 021 851 4163